Výpočtová metoda

Postup výpočtu úzce souvisí s vývojem konstrukce zářiče a podmínek pro projektování (Cihelka – teorie výpočtu, Kotrbatý – projektování). Tato předložená výpočtová metoda využívá obou pramenů (Cihelka,Kotrbatý) i vlastních zkušeností.

Výpočet spotřeby tepla

Spotřeba tepla vytápěného a větraného objektu se počítá podle ČSN 06 02 10 s přihlédnutím k nižší teplotě vzduchu (ti) Základem je tedy rozdíl mezi teplotou vnitřního a vnějšího vzduchu.

Pro výslednou teplotu prostředí platí vztah:

tg = ti+ts (°C)
2
tg (°C) - výsledná teplota
ti (°C) - vnitřní teplota vzduchu
ts (°C) - teplota sálavá (účinná teplota okolních ploch)Dosažení tepelné pohody a poměru teploty vzduchu (ti) a teploty sálavé (ts) při teplovzdušném, resp. konvekčním a sálavém vytápění vyjadřuje diagram vpravo:

Příliš teplo
Oblast tepelné pohody
Příliš chladno
1 - převažuje konvekce
2 - převažuje sálání


Při vytápění infračervenými plynovými zářiči se teplota vzduchu určí následovně:

ti = tg - 0,072 Is(°C)

V tomto vztahu hodnota 0,072 Is má význam náhradní sálavé teploty (ts). U zářičů je sálavá plocha s velmi vysokou povrchovou teplotou v poměru k plochám stropu, světlíků, stěn, oken a podlahy velmi malá. Konstanta Is (intenzita sálání) zohledňuje vlivy poměru ploch bodových zářičů k obklopujícím chladnějším plochám, jakož i výsledný součinitel sálání. Faktor 0,072 je empiricky zjištěná hodnota, podložená zkušenostmi. Pro stanovení intenzity sálání Is slouží diagram vpravo:

Jako příklad je volena teplota vzduchu ti=+11°C, pak Is= 90 W/m2 a výsledná teplota tg=+18°C.

Určení počtu světlých infrazářičů

Dle požadované osálané plochy a po výpočtu potřebného instalovaného výkonu zvolíme počet a výkon zářičů. Takto stanovený počet je minimální možný. Nepodaří-li se kuželem jádrového sálání (60° alt. 75°) osálat požadovanou plochu, je nutno počet zářičů zvýšit (pro infrazářiče typu K7 až K25 je možno dodat reflektor s úhlem sálání 75°).

Určení počtu kompaktních infrazářičů

Dle požadované osálané plochy a po výpočtu potřebného instalovaného výkonu zvolíme počet, tvar a výkon kompaktních infrazářičů. Jelikož pracují tyto zářiče s nastavitelným výkonem, teprve po vyčerpání max. výkonu u jedn. typů při osálání jádrovým sáláním 90°(celk. 120°), zvýšíme počet infrazářičů, příp. upravíme provedení sálavých pasů -typ "O" nebo "U".

Při plošném vytápění je třeba, aby se přímky ohraničující sousední kužele jadrového sálání protly ve výši min. 1,5m nad podlahou. Při navrhování je vhodné nakreslit příčný a podélný řez vytápěným prostorem. Navíc je možno instalovat jednotlivé zářiče se samostatným ovládáním nad vrata.

Hygienické podmínky - světlé infrazářiče

Přímé osálání výrobních ploch a tím také lidí, kteří se pohybují ve vytápěné oblasti, vyžaduje uspořádání bodových zdrojů tepla s vysokou povrchovou teplotou tak , aby nedocházelo k nadměrnému osálání.

Zkoušky a měření, prováděná s pomocí infračervené kamery (termovize), stanoví následující minimální výšky zavěšení:

Typ zářiče Jmen. výkon Poloha osy sálání
kW kolmo k zemi náklon 15° náklon 30°
K7 7 3,5 m 3,4 m 3,2 m
K10 10 5,0 m 4,7 m 4,4 m
K15 15 5,9 m 5,5 m 5,0 m
K20 20 6,5 m 6,3 m 5,8 m
K25 25 7,2 m 7,1 m 6,5 m
K30 30 7,9 m 7,7 m 7,1 m
K40 40 8,4 m 8,2 m 7,7 m
K50 50 8,9 m 8,6 m 8,4 m

Uváděné minimální výšky platí pro teplotu vzduchu ti=10°C a rychlost proudění vzduchu v=0,3 m/s. Při odchylkách teploty vzduchu vyplývají minimální výšky zavěšení z následující tabulky:

ti - teplota vzduchu v prostoru 0°C 5°C 15°C
f1 - korekční součinitel 0,91 0,95 1,1

Při rychlostech vzduchu větších než 0,3 m/s se upravují min. výšky zavěšení následujícím korekčním součinitelem f2:

v 0,5 m/s 0,7 m/s 0,9 m/s
f2 0,91 0,85 0,81

Z pohledu výše uvedených podmínek může být zářič vytipován a instalován, avšak je nutno vzít ještě v úvahu místní podmínky stavebního provedení a možnost odvodu spalin.

Dále je zapotřebí dodržet minimální vzdálenost nad zářičem u tepelně citlivých stavebních dílů. Není-li možné dodržet předepsané vzdálenosti, musí se konstrukční díly chránit izolačními deskami nebo odstíněním (el.motory jeřábů atd.).

Hygienické podmínky - nízkoteplotní kompaktní infrazářiče

Vzhledem k tomu, že kompaktní infrazářiče KASPO pracují s nastavitelnou povrchovou teplotou topných trubek, je třeba toto vzít v úvahu při stanovení min. výšek zavěšení. Při návrhu pomocí SW Smarting4 je možné nasimulovat pro daný typ infrazářiče intenzitu osálání podlahové plochy a zkontrolovat, zda není překročena hodnota intenzity 200W/m2.

Příklady způsobu zavěšení infrazářičů při plošném osálání

Právě se nacházíte: Vlastní návrh vytápění Výpočtová metoda