Větrání - světlé infrazářiče

Vytápění velkoprostorových objektů světlými infračervenými zářiči vytváří specifické podmínky pro výměnu vzduchu větráním. Protože se spaliny dostávají přímo do vytápěného prostoru, je zapotřebí s touto skutečností počítat. Větrání může být mechanické – odvod ventilátorem, přívod infiltrací, příp. VZT jednotkou , nebo přirozené – větracími otvory.

Výpočet množství větracího vzduchu musí vyhovět „Metodickému pokynu hlavního hygienika“ k posuzování vytápění prostor přímotopnými plynovými jednotkami a plynovými infrazářiči a od června 2003 také vyhlášce MZD č.6/2003 Sb. – Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb.

Příklad výpočtu:

Navrženo 34 ks zářičů K 10

Spotřeba zemního plynu 1,1 × 34 = 37,4 m3/h
Produkce spalin 37,4 × 11 = 412 m3/h

Podle autorizovaného měření infrazářičů KASPO nepřekročí obsah CO ve spalinách 15 mg/m3 spalin a obsah NOx nepřekročí 10 mg/m3 spalin.

Do prostoru tedy může přicházet maximálně:

412 m3/h × 15 mg/m3 = 6 180 mg/h CO
412 m3/h × 10 mg/m3 = 4 120 mg/h NOx


CO:
Podle metodického pokynu SZÚ je nutno odvádět navíc, oproti normálnímu větrání

34 ks × 10 kW × 10 m3/h =3400 m3/h

vzduchu z prostoru haly, což zajistí redukci koncentrace CO, zároveň je třeba vzít v úvahu, že při správně navrženém větrání se do pracovní oblasti dostane max.5% spalin z oblasti pod stropem

6 180/3 400 x 5% + COvenkovní = 0,09 + 0,6 = 0,69 mg/m3

Oproti předchozímu stavu bez vytápění infrazářiči se zvyšuje běžná koncentrace CO ve venkovním vzduchu o 0,09 mg/m3, celková hodnota koncentrace CO bude hluboko pod limitní koncentrací tj. 5 mg/m3 stanovenou v nové vyhlášce MZD č.6/2003 Sb.

CO venkovní 0,6 mg/m3 je průměrná hodnota pro konkrétní místo. Tato hodnota se zjistí ze systému imisního monitoringu ČHMU.


NOx:
Odvod 3 400 m3/h zajistí redukci koncentrace NOx , zároveň je třeba vzít v úvahu, že při správně navrženém větrání se do pracovní oblasti dostane max.5% spalin z oblasti pod stropem

4 120 /3 400 x 5% + NOvenkovní = 0,06 +0,02 = 0,08 mg/m3

Oproti předchozímu stavu bez vytápění infrazářiči se zvyšuje běžná koncentrace NOx ve venkovním vzduchu o 0,08 mg/m3, celková hodnota je pod limitní koncentrací tj.0,1mg/m3 stanovenou v nové vyhlášce MZD č.6/2003 Sb.

CO venkovní 0,02 mg/m3 je průměrná hodnota pro konkrétní místo. Tato hodnota se zjistí ze systému imisního monitoringu ČHMU.

Výsledná koncentrace škodlivin závisí na stavu venkovního větracího vzduchu, tedy ovzduší v okolí vytápěného objektu.

Výše uvedený výpočet tedy splňuje podmínku nepřekročit mezní koncentrace CO a NOx i podmínku množství větracího vzduchu min.10 m3/kW.

Při samotném řešení systému vytápění infračervenými zářiči a s ním souvisejícím mechanickým odvodem vzduchu, je zapotřebí vázat provoz každé sekce zářičů na provoz příslušných odsávacích ventilátorů. Umístění odsávacích ventilátorů se doporučuje pokud možno v nejvyšším bodě haly, t.j. hřeben střechy, nebo světlíky.

Při řešení přívodu vzduchu většinou postačí infiltrace. Tím však dochází k ochlazování pracovišť u vrat a obvodových stěn. Na těchto místech je pak nutno zvýšit intenzitu sálání.

Vhodnějším řešením z hlediska kvality pracovního prostředí je nucený přívod čerstvého upraveného vzduchu a dovoluje-li to technologie, pak také přetlakový způsob větrání. Tím je výrazně omezeno proudění studeného vzduchu netěsnostmi obvodových stěn a zvyšuje se tepelná pohoda pracovníků.

Pro nucený přívod vzduchu doporučujeme plynové teplovzdušné jednotky umístěné uvnitř vytápěného prostoru se sáním čerstvého vzduchu.

Podrobné informace a materiály ke stažení

Metodický pokyn SZÚ

Právě se nacházíte: Vlastní návrh vytápění Větrání - světlé infrazářiče